>   فیلم  MS Access

آموزش مقدماتی Access


مفاهیم پایگاه داده - ایجاد بانک اطلاعات - ثبت اطلاعات و گزارشگیری

60 دقیقه

نظرات